KUSTRADIOABONNEMANG, VILLKOR & FÖRKÖPSINFORMATION

Fullständiga villkor from 2020-10-14
Ersätter tidigare villkor.

Allmänna avtalsvillkor Kustradioabonnemang

1. Allmänt om Tjänsten
Avtal om Kustradioabonnemang avser anslutning via kustradionätet till det publika telenätet, genom förmedling av Storadio AB under beteckningen Stockholmradio (”Tjänsten”). Tjänsten ger abonnenten (”Kunden”) rätt att efter anrop och i mån av tillgänglighet vidareförmedlas av Stockholmradio till det publika telenätet för att kunna överföra telemeddelanden. Tjänsten ger Kunden rätt att genom avräkning via SW01 nyttja motsvarande tjänster från andra kustradiooperatörer. Avtal om tilläggstjänst ger Kunden rätt att nyttja annan tjänst som tillägg till Tjänsten. Dessa allmänna villkor skall tillämpas på avtal om Tjänsten och på avtalade tilläggstjänster, om inte annat har överenskommits skriftligen. Tillsammans betecknas dessa avtal ”Avtalet”. Avvikelser i för Tjänsten eller tilläggstjänst skriftligt avtalade särskilda villkor skall äga företräde framför de allmänna villkoren. Tjänstens närmare innehåll anges i vid var tid gällande tjänstebeskrivning på Stockholmradios hemsida www.stockholmradio.se
Beträffande användningen av kustradionätet och det publika telenätet kan gälla ytterligare villkor.

2. Avtalet och avtalstid
Beställning av Tjänsten sker på sätt Stockholmradio vid var tidpunkt anvisar. Avtalet mellan Stockholmradio och Kunden träder i kraft när Stockholmradio skriftligen bekräftat beställningen eller vid det tidigare tillfälle Tjänsten öppnats för Kunden. Den initiala avtalstiden för Avtalet är tolv månader. Om Avtalet ej sägs upp senast en månad före utgången av avtalsperioden förlängs Avtalet automatiskt med tolv månader i taget med en månads uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligen.

3. Anslutning m.m.
För nyttjande av Tjänsten förutsätts att Kunden innehar vid var tidpunkt tillämpligt certifikat i radiotelefoni samt av Post & Telestyrelsen utfärdat sändartillstånd för radiosändare. Vidare får Kunden bara ansluta sådan utrustning som uppfyller de väsentliga egenskapskrav och de krav i övrigt som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, eller som annars följer av vid var tid gällande lag eller annan författning. På grund av kustradionätets uppbyggnad kan viss utrustning och vissa Tjänster inte användas överallt. Kommunikation kan störas eller omöjliggöras av ogynnsamma sändnings- eller mottagningsförhållanden. Sådan inverkan på överföringen är inte grund för avdrag på tillämplig trafikavgift eller abonnemangsavgift.

4. Underhåll och ändring

Stockholmradio har rätt att vidta åtgärder som påverkar Tjänsten om de är påkallade av tekniska, underhållsmässiga eller driftsmässiga skäl. Stockholmradio skall vidta sådan åtgärd skyndsamt och på ett sådant sätt att störningar begränsas. Stockholmradio har vidare rätt att utan föregående underrättelse till Kunden utföra ändringar i Tjänsten som inte avsevärt påverkar Tjänstens funktion.

5. Betalning m.m.
Kunden svarar för anslutning till och nyttjande av Tjänsten och skall betala abonnemangs- och trafikavgifter enligt Stockholmradios vid var tidpunkt gällande prislista. Det belopp som Kunden ska betala anges på en faktura. Fakturan förfaller till betalning den dag som anges på fakturan. Fakturan ska betalas i den valuta och till det konto som anges på fakturan. Betalningen anses fullgjord när den kommit Stockholmradio tillhanda. Är betalningen inte fullgjord senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från förfallodagen. Kunden är skyldig att betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse samt för inkassokostnader enligt lag. Anser Kunden att fakturan är felaktig ska fakturan snarast reklameras. Sker inte reklamation inom skälig tid, förlorar Kunden rätten att göra invändning mot fakturan. Kunden skall uppge den adress till vilken Kunden önskar fakturor och andra meddelanden. Kunden skall anses ha mottagit meddelande senast sju dagar efter avsändande med post till denna adress om det inte framstår som sannolikt att meddelandet kommit fram senare.

6. Kunduppgifter
Stockholmradio har rätt att tilldela Kund annan identifikation än abonnentnummer. I den mån Kunden tilldelats identifikation av annan skall Kunden uppge denna identifikation till Stockholmradio. Vi hanterar dina kunduppgifter enligt GDPR. Läs mer i vår integritetspolicy.

7. Ansvarsbegränsning
Stockholmradio ansvarar inte i något fall för följdskador eller indirekta förluster. Stockholmradio ansvarar inte heller för olägenhet, skada eller förlust som orsakats genom avbrott av eller annan störning på förbindelse eller genom oriktigt expedierad, utebliven eller försenad transport av data eller tal eller störningar av sådan kommunikation. Stockholmradio ansvarar inte för intrång eller skada som tillfogas av tredje man. Stockholmradio reserverar sig särskilt för det fall extern leverantör inte förser Stockholmradio med kommunikation. Stockholmradio ansvarar inte på något sätt för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför Stockholmradio kontroll eller som Stockholmradio inte rimligen kunnat råda över eller förutse, t.ex. olyckshändelser, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetskonflikt eller handling eller underlåtenhet från myndigheters sida eller handling eller underlåtenhet från någon som Stockholmradio inte uttryckligen åtagit sig ansvar för. Stockholmradios kvarstående ansvar för direkt skada enligt Avtalet är begränsat till 10 000 SEK för varje händelse och 40 000 SEK för varje serie av relaterade händelser under varje tolv månaders period räknat från den dag Avtalet trädde i kraft. Anspråk på skadestånd skall för att vara giltigt framställas inom skälig tid från det att skadan upptäckts eller bort upptäckas.

8. Förtida uppsägning
Stockholmradio får säga upp Avtalet med omedelbar verkan samt stänga av Kunden från utnyttjande av Tjänsten, om Kunden inte i rätt tid betalat faktura eller annars begått ett icke ringa avtalsbrott och, trots påminnelse, inte inom angiven tid vidtar rättelse. Om Stockholmradio säger upp Avtalet i förtid på grund av avtalsbrott från Kundens sida har Stockholmradio – utöver förfallna obetalda avgifter – även rätt till skadestånd.

9. Överlåtelse m.m.
Stockholmradio äger rätt att när som helst överlåta detta Avtal eller rätten att mottaga betalning enligt detta Avtal. Kunden äger inte rätt att överlåta detta Avtal utan Stockholmradio på förhand lämnade skriftliga godkännande. Kunden äger ej heller rätt att på något sätt vidaredistribuera eller vidareförsälja de tjänster som tillhandahålls av Stockholmradio.

10. Tvist

Tvist vid tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Tvist kan även prövas av allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

11. Ikraftträdande och villkorsändringar
Dessa allmänna villkor gäller från och med den 1 september 2003. Ändringar i de allmänna villkoren träder i kraft gentemot Kund den första dagen i avtalsperiod enligt punkt 2 ovan förutsatt att ändringarna dessförinnan gjorts allmänt tillgängliga via Stockholmradios hemsida www.stockholmradio.se. Avgiftsändring sker genom ändring i tillämplig prislista. Ändringen träder i kraft en månad efter det att meddelande om ändringen gjorts allmänt tillgänglig via angiven hemsida.

12. Ångerrätt
När du tecknar ett abonnemang har du ångerrätt i enlighet med bestämmelserna i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59), som ger dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från den dag avtalet ingicks. Om du vill utnyttja din ångerrätt kontaktar du Stockholmradio.

Stockholmradio
Box 1242
131 28 Nacka Strand
Tel: 08-601 79 20
E-post: info@stockholmradio.se