Stockholmradios motsvarighet i vårt grannland Norge utgörs av hela fem olika kustradiostationer organiserade inom Telenor Maritim Radio och med täckning för var sitt avsnitt av den norska kusten.
Från norr till söder: Vardö Radio, Bodö Radio, Florö Radio, Rogaland Radio samt Tjöme Radio.

I november besökte vi våra kolleger på Rogaland Radio i Stavanger.

Lite bakgrund
Fram till tidigt 1990-tal var situationen i Sverige och Norge snarlik. Kustradion ägdes och drevs av respektive lands statliga teleförvaltning (Televerket). Sedan dess har båda televerken bolagiserats och delprivatiserats – i Sverige som Telia och i Norge som Telenor. Därefter har utvecklingen visat ganska stora olikheter i de båda länderna.

I Sverige sålde Telia ut hela verksamheten: Sjöfartsverket med huvudansvar för sjöräddningen övertog själva kustradionätet, den tekniska driften av det liksom bemanning och drift av MRCC (sjöräddningscentralen), medan den kommersiella verksamheten (kustradiostationen Stockholmradio) avyttrades till privat köpare – Viamare Invest AB.
Samarbetsavtal med Sjöfartsverket garanterar Stockholmradios fortsatta tillgång till hela VHF-radionätet, men verksamheten drivs på helt affärsmässiga grunder utan några ekonomiska tillskott från stat eller myndigheter. Tyvärr innebar privatiseringen att tillstånd och abonnemang för VHF-användning separerades och tillståndsadministrationen överfördes till statliga PTS – Post och Telestyrelsen.

I Norge däremot, har Telenor behållit hela kustradionätet inklusive kustradiostationerna liksom bemanning och teknisk drift. Där utgör räddningstjänsten under Justitiedepartementet största kund, och kustradion fungerar som direkta sambandscentraler åt HRS – de två hovedredninssentralerna i Bodö och Sola, för nord- respektive sydnorge. För detta får kustradion ett ansenligt statligt anslag per år, vilket då också ger utrymme för kustradion att bedriva kommersiell radiotrafik mot sjöfarten i samma nät.
Telenor administrerar själva både tillstånd och abonnemang för VHF-tjänsten och båtägaren kan köpa detta som gemensamt “Lisense”-paket.

Förnyat samarbete
I syfte att stärka banden över gränsen, lära av varandras erfarenheter och finna nya kontaktytor för framtida samarbete, genomfördes i mitten av november ett besök från Stockholmradio (Elisabet & Mats) hos våra kolleger på Rogaland Radio, beläget intill Stavangers flygplats i Sola. Värdar för besöket var stationschef Gorm Kluge och chefen för Kystradion i Norge – Tore Nygaard.

Förutom givande diskussioner kring norska respektive svenska kustradions roller igår, idag och imorgon, fick vi en intressant förevisning av lokalerna, kustradions trafikcentral och kurssenter, liksom den intilliggande Hovedredningssentralen (HRS) för sør-Norge – ett enormt JRCC för såväl Sjö-, Flyg- som Landräddningstjänst.
Rogaland Radio flyttade in till dessa nya, specialdesignade lokaler år 2003 från äldre kustradioanläggning någon mil längre söderut. Den radiotrafik som idag utväxlas via kustradion sker huvudsakligen på VHF och i viss mån på långvåg (för navtex-utsändning av MSI-varningar). Den tidigare omfattande HF-radiotrafiken med handelsflottan på de sju haven har, precis som i Sverige, upphört sedan kommunikation via satellit-system blivit standard i det avseendet.

Sammantaget utgörs norska VHF-nätet av 123 st. basstationer längs kusten, fjärrmanövrerade i delsträckor från de fem kustradiostationerna. Av bland annat regionalpolitiska hänsyn har en centralisering av kustradionätet till en gemensam central inte varit aktuell i Norge.

Till Kystradions viktigaste kunder hör norska justitiedepartementet (för kommunikation och samband åt räddningstjänstledningen), Kystverket (för utsändning av navigationsvarningar – MSI), Meteorologisk Institutt (för sjö- och kustväderutsändningar) samt båtlivet i form av drygt 30.000  “Lisense”-innehavare för VHF. Lisense är i Norge detsamma som tillstånd och abonnemang i ett.

Sammanfattning
Besöket gav en mycket positiv dialog med och stort intresse från de norska kustradioföreträdarna.
Vi imponerades över Kystradions omfattande organisation, ekonomiska resurser och specialdesignade lokaler.
Men samtidigt kunde vi konstatera att Stockholmradio har minst lika starka skäl till stolthet. Våra norska värdar förundrades över Stockholmradios förmåga att som helt privatägd aktör, ha lyckats med konststycket att med jämförelsevis blygsam omsättning och helt utan statliga medel, fortsätta bedriva rikstäckande kustradiotjänster, inklusive vårt omfattande nätverk för Sjöassistans. Och det med ett litet men ändock positivt eknomiskt resultat på sista raden.

Besöket i Norge skall ses som startpunkten för fortsatta besöksutbyten med kustradiostationerna i såväl övriga Norden, som andra angränsande länder runt Östersjön och därmed hitta nya samarbetsformer för vår uttalade ambition att förenkla och berika båtlivet i Norden.

Tillbaka »