Hur kan antalet döda och allvarligt skadade inom fritidsbåtlivet minskas? Det var huvudfrågan när Transportstyrelsen, samt ett antal myndigheter och organisationer – däribland Sjöassistans och Stockholmradio – träffades i mars för att på uppdrag av regeringen ta fram en ny strategi för förebyggande säkerhetsarbete.
Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en strategi för hur antalet döda och allvarligt skadade i fritidsbåtlivet ska minska fram till 2020. Under arbetet sker samråd med Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt andra berörda organisationer och intressenter.

Som ett första steg i strategiarbetet bjöd Transportstyrelsen in till en workshop den 15-16 mars. Representanter för ett tjugotal myndigheter och organisationer deltog och diskuterade orsaker till olyckor inom båtlivet och vad som går att göra för att minska dessa. Sjöassistans och Stockholmradio representerades av Jens Johansson, vd för ägarbolaget Nordic Maritime Services Stockholm AB.

– Förebyggande säkerhetsarbete inom båtlivet är kärnverksamheten för både Sjöassistans och Stockholmradio. Därför känns det väldigt positivt att vi tillsammans i branschen hjälps åt med en strategi för att minska antalet olyckor. Med våra samlade erfarenheter blir det lättare att ta fram en bra åtgärdsplan, säger Jens Johansson.

Under diskussionerna konstaterades bland annat att det behövs ytterligare underlag och analys kring de dödsfall och allvarliga olyckor som sker. Med bättre kunskap om orsakerna förbättras möjlighet till förebyggande åtgärder. Olyckor och dödsfall med båt på insjöar hade en egen punkt på agendan, eftersom de representerar en förhållandevis stor andel av dödsfallen inom båtlivet.

Resultatet från workshopen kommer att bearbetas vidare i olika arbetsgrupper. Grupperna ska ta fram underlag som sedan diskuteras vid en ny workshop under försommaren. Den 29 februari 2012 ska ett förslag till ny strategi redovisas för regeringen.

– Det är glädjande att se vilket stort engagemang som finns inom såväl myndigheter som organisationer kring hur vi kan hjälpas åt för att uppnå det mål som regeringen har satt upp, säger Erik Eklund, ansvarig för båtlivsfrågor inom Transportstyrelsen.

– Vi hoppas också att få med ytterligare organisationer under arbetets gång och vill gärna uppmana de organisationer som vill vara med och bidra att ta kontakt med oss.

Tillbaka »