Skip to main content
VarukorgClose Cart

Sjöfartsverket eftersträvar att, i de databaser och produkter som innehåller geografisk information, använda de geodetiska referenssystem i plan och höjd som stöds av Lantmäteriet. Under 2005 lanserades ett nytt nationellt höjdsystem, RH 2000 (Rikets Höjdsystem 2000), som håller betydligt bättre noggrannhet än äldre system och är anpassat för modern satellitbaserad mätningsverksamhet och navigering. Det är också byggt på internationella rekommendationer vilket skapar bättre möjligheter till samordning med andra länder.

Sjöfartsverket har påbörjat ett arbete att anpassa sina databaser och produkter till detta. I djupdatabasen gjordes en omräkning under 2013. För sjökortsdatabasen, som är källan till alla sjökortsprodukter, är detta ett mycket mer omfattande jobb. Övergången kommer därför att ske successivt och målsättningen är att det ska vara genomfört till utgången av 2024.

En gemensam referensnivå

Genom införandet av RH 2000 får alla sjökortsprodukter en gemensam referensnivå. Det traditionella sättet att referera djupuppgifter i svenska sjökort, genom att ange en medelvattenyta för ett visst år (sjökortets produktionsår), har medfört att det finns en mängd olika referensnivåer genom hela produktportföljen, även i angränsande och överlappande produkter.

Det blir också enklare att korrigera sjökortsdjupen mot dagsaktuellt djup då man inte längre behöver ta hänsyn till landhöjning på samma sätt som tidigare, utan bara korrigera för aktuellt vattenstånd.

Insjöar och kanaler har särskilda referensnivåer men dessa har redan idag, eller kommer att få, ett definierat förhållande till nollnivån i RH 2000, t.ex. är Mälarens referensnivå +0,78 m i RH 2000. För mer information: http://www.sjofartsverket.se/rh2000